EN
Parkas "Vilnoja"
Tuleikis Leonardas
Autoportretas
Metai : 1966 m. | Matmenys: 87 cm x 69,5 cm | Medžiagos: Akvarelė, popierius

Autoportretas (Tuleikis Leonardas)