EN
Parkas "Vilnoja"
Eidintaitė Monika
Autoportretas
Metai : 2015 m. | Matmenys: 80 cm x 60 cm | Medžiagos: Drobė, aliejus

Autoportretas (Eidintaitė Monika)